این سایت چند% به شما کمک کرد
(8.333%) 4
10%
(2.083%) 1
30%
(6.25%) 3
50%
(0%) 0
70%
(83.33%) 40
100%

تعداد شرکت کنندگان : 48